Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

 

 

 


 

»   Witamy na naszej stronie   «


 

 

[x]
Niedziela, 25-02-2018r.
Almy, Cezarego, Jaros�awa
pliki_strony->list TRANSLOG sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 217 AB
71-256 Szczecin
pliki_strony->telefon

tel./fax:
+48 91 435 81 62
+48 91 489 45 66

                                       

CENTRUM DORADZTWA
        i OBSŁUGI TRANSPORTU

 
OFERTA:
Szkolenie ADR Szczecin

Szanowni Państwo !

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż Ośrodek Szkoleniowy TRANSLOG Spółka z o.o. prowadzi kursy ADR już od 2002 roku.

Szkolenia dokształcające kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne obejmujące następujące rodzaje kursów:

1)   kurs podstawowy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych różnych klas, 

2)   kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach, 

3)   kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1,

4)   kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7

w oparciu o ustawę o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych i na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:
1) ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
3) ukończyła odpowiedni kurs ADR:
a) początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
b) doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

 

OBOWIĄZKI OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

Podmiot prowadzący kursy jest zobowiązany:
1) na 10 dni przed rozpoczęciem kursu przedstawić, odpowiednio marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia kursu informację o terminie, czasie i miejscu kursu oraz harmonogramie zajęć;
2) najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu przedstawić, odpowiednio marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia kursu listę uczestników kursu albo informację o odwołaniu kursu;
3) wydać uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu, w terminie 5 dni od dnia jego ukończenia;
4) przesłać, w terminie 7 dni od dnia ukończenia kursu, odpowiednio do Dyrektora TDT, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, marszałka województwa albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, właściwych ze względu na miejsce mającego się odbyć egzaminu, wskazane przez uczestnika kursu następujące dane osoby, która ukończyła odpowiedni kurs:
   a) imię i nazwisko,
   b) numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
   c) zakres ukończonego kursu,
   d) datę ukończenia kursu;
5) do dnia 31 stycznia każdego roku składać, odpowiednio marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia kursu albo Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, sprawozdanie z informacją o osobach, które ukończyły kursy w roku poprzedzającym, zawierającą następujące dane:
   a) imię i nazwisko,
   b) numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
   c) zakres ukończonego kursu,
   d) datę ukończenia kursu;
6) przechowywać dokumentację dotyczącą prowadzonych kursów przez okres 5 lat od dnia zakończenia kursu;
7) umożliwić przeprowadzenie kontroli podmiotu prowadzącego kurs albo jednostki wojskowej w zakresie prowadzonych kursów.

Podmiot prowadzący kursy po zakończeniu działalności gospodarczej w tym zakresie przekazuje dokumentację dotyczącą przeprowadzonych kursów marszałkowi województwa prowadzącemu rejestr podmiotów prowadzących kursy, do którego jest wpisany.


EGZAMIN

Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją”, powołaną przez marszałka województwa, w której skład wchodzą:
1) przewodniczący komisji – przedstawiciel marszałka województwa;
2) członek komisji – przedstawiciel organizacji o zasięgu ogólnopolskim zrzeszającej przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe lub kierowców albo przedstawiciel ośrodka szkolenia prowadzącego kurs.
W skład komisji mogą wchodzić osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz dają rękojmię rzetelnego wykonywania powierzonych przez marszałka zadań.
Egzamin przeprowadzany jest na podstawie pytań testowych jednokrotnego wyboru, pochodzących z katalogu pytań testowych zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu.
Za przeprowadzenie egzaminu osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje wynagrodzenie, którego koszt ponosi podmiot prowadzący kurs, w którego ośrodku szkolenia przeprowadzono egzamin.
Podmiot prowadzący kurs, w którego ośrodku szkolenia jest przeprowadzany egzamin, umożliwia jego przeprowadzenie przez komisję, zapewniając odpowiednie warunki lokalowe.
Osoba, która przystąpiła do egzaminu, może złożyć do marszałka województwa skargę co do jego przebiegu. Skargę wnosi się w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
W przypadku uznania skargi za zasadną marszałek województwa może nakazać powtórzenie egzaminu albo uznać ten egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym.
Kierowca, który zamierza poszerzyć zakres posiadanych uprawnień, może przystąpić
do części specjalistycznej egzaminu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4, po ukończeniu kursu specjalistycznego odpowiadającego zakresowi egzaminu.
Okres ważności rozszerzonych uprawnień nie może przekraczać terminu ważności dotychczas posiadanych uprawnień.

Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystępować do egzaminów poprawkowych.

Przewodniczący komisji po zakończeniu egzaminu niezwłocznie sporządza protokół zawierający wykaz kierowców, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
Przewodniczący komisji przekazuje protokół marszałkowi województwa w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Wykaz kierowców zawiera następujące dane tych osób:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) miejsce zamieszkania kierowcy;
5) zakres przeprowadzonego egzaminu.

Marszałek województwa na podstawie protokołu sporządzonego przez przewodniczącego komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wydaje kierowcy zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania kierowcy.
Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem ozytywnym egzaminu.

WTÓRNIK

W przypadku utraty zaświadczenia ADR, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, marszałek województwa wydaje wtórnik zaświadczenia ADR. Wtórnik zaświadczenia ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika.

PRZEDŁUŻENIE UPRAWNIEŃ
W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR, wydając nowe zaświadczenie ADR. Nowe zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika.

OPŁATY

Wydając odpowiednio zaświadczenie ADR albo jego wtórnik marszałek województwa pobiera opłatę:
1) za wydanie zaświadczenia ADR albo jego wtórnika;
2) ewidencyjną na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców, w wysokości, o której mowa w art. 80d ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
Marszałek województwa przekazuje opłatę ewidencyjną do Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – na zasadach i w terminach określonych w przepisach tej ustawy.

Koszt kursu ADR

Koszt kursu ADR, kursu na eksperta ADN, kursu na eksperta ADN do spraw przewozu azów i kursu na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz koszt gzaminów, o których mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 pkt 2, w tym koszt wydania dpowiednio świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw rzewozu gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów, a akże koszt wydania zaświadczenia ADR i uiszczenia opłaty ewidencyjnej związanej  jego wydaniem ponosi:
1) uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych – w przypadku osoby wykonującej a jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych albo gdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych osobiście wykonuje tę działalność;
2) uczestnik kursu lub osoba przystępująca do egzaminu – w innych przypadkach.
 

 CEPIK

Marszałek województwa przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, o której mowa w art. 100a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, następujące dane osób, którym wydano zaświadczenie ADR albo wydano jego wtórnik:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) zakres i numer wydanego zaświadczenia ADR;
5) okres ważności zaświadczenia ADR.
Dane te przekazuje się do centralnej ewidencji kierowców z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych, w terminie 14 dni od dnia wydania zaświadczenia ADR albo wydania jego wtórnika.
Marszałek województwa prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń ADR zawierającą
dane, o których mowa w ust. 1.

 

ROZPORZĄDZENIE   

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółową formę i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4, mając na uwadze zakres egzaminu wyznaczony przepisami ADR, konieczność zapewnienia ujednoliconych procedur egzaminowania;
2) szczegółowy tryb wydawania zaświadczenia ADR oraz tryb wydawania wtórnika zaświadczenia ADR, a także sposób wypełniania zaświadczenia ADR, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu postępowania w tym zakresie;
3) warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych zaświadczeń oraz wydawania ich wtórników, uwzględniając potrzebę właściwego zabezpieczenia tej dokumentacji uniemożliwiającego dostęp osób niepowołanych oraz wyposażenie pomieszczeń w urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów;
4) wzór zaświadczenia ADR, uwzględniając postanowienia ADR i potrzebę jego należytego zabezpieczenia przed fałszowaniem;
5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, która nie może być wyższa niż 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wydanie rozporządzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mając na uwadze czas trwania egzaminu i wykonywane przez członków
komisji egzaminacyjnej czynności;
6) wysokość opłaty, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, która nie może być wyższa niż 50 zł za dokument, mając na uwadze pokrycie kosztów wydawania zaświadczenia ADR i wtórnika zaświadczenia ADR, w tym pokrycie kosztów związanych z drukiem i czynnościami administracyjnymi.

 

 Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców, zwanych dalej łącznie „kursami”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w ust. 1, zwane dalej „podmiotami prowadzącymi kursy”, podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z państw, które zawarły z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi Unii Europejskiej umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo prowadzącego kursy, o których mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

 

 Opis zaświadczenia:
- blankiet wykonany jest z tworzywa sztucznego,
- wymiar zgodny z ISO 7810:2003 ID-1,
- tło giloszowe, napisy w kolorze czarnym,
- blankiet posiada hologram,
- blankiet posiada MLI w okienku położonym w prawym dolnym rogu karty z obrazem czytelnym
od strony 1,
- blankiet posiada elementy wykonane farbą widoczną w świetle UV
Sposób wypełniania zaświadczenia:
- pod znakiem „PL” umieszcza się kolorową fotografię kierowcy
- w następujących punktach zamieszcza się następujące dane:
1. seria i numer (niepowtarzalny i ciągły) zaświadczenia
2. nazwisko kierowcy
3. imię (imiona) kierowcy
4. datę urodzenia kierowcy w formacie „dd/mm/rrrr”
5. obywatelstwo kierowcy
6. wzór podpisu kierowcy
7. organ wydający zaświadczenie
8. w miejscu oznaczonym „*” – termin ważności zaświadczenia w formacie „dd/mm/rrrr”
9. klasę (klasy) lub numer (numery) UN
10. klasę (klasy) lub numer (numery) UN

 szkolenia_adr_szczecin Słowa klucvzowe serwisu: szkolenia transportowe, szkolenia z transportu, doradztwo transportowe, ADR