Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

 

 

 


 

»   Witamy na naszej stronie   «


 

 

[x]
Niedziela, 25-02-2018r.
Almy, Cezarego, Jaros�awa
pliki_strony->list TRANSLOG sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 217 AB
71-256 Szczecin
pliki_strony->telefon

tel./fax:
+48 91 435 81 62
+48 91 489 45 66

                                       

CENTRUM DORADZTWA
        i OBSŁUGI TRANSPORTU

 
OFERTA:
Certyfikat Kompetencji Zawodowych w TRANSPORCIE DROGOWYM

 

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeprowadzone oraz wymagania wstępne dotyczące kwalifikacji uczestników szkolenia:

Szkolenie przeprowadzane jest dla osób zamierzających zarządzać przedsiębiorstwem transportowym lub przedsiębiorstwem zajmującym się pośrednictwem przy przewozie rzeczy.

Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) stwierdza, że przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą lub praktyką niezbędnymi do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, przy czym:

1) Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób jest jednocześnie certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób.

2) Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy jest jednocześnie certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy.

Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) wymaga by członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji; wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:

a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,

b) wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.


 

  1. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nauczenie osób w nim uczestniczących zasad prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego w ramach obowiązujących przepisów międzynarodowych i krajowych, zakresu obowiązków spoczywających na osobach zarządzających w takiej firmie oraz zapoznanie uczestników z potencjalnymi zagrożeniami jakie mogą wystąpić na przyszłym stanowisku pracy.

Zadaniem uczestników szkolenia mających w przyszłości zarządzać przedsiębiorstwami transportowymi jest przyswojenie wiedzy teoretycznej w tym zakresie oraz zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami i nabranie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi w celu wyszukiwania w odpowiednich przepisach rozwiązań problemów jakie mogą wstąpić w życiu gospodarczym.

Nadrzędnym celem szkolenia, jaki stawia przed sobą placówka szkoleniowa, ma być praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne ma przygotować jego uczestników do zdania egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego i uświadomić jak obszerny zakres wiedzy obowiązuje na egzaminie.

Zdany egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym otwiera dalszą drogę w karierze iułatwia znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

 

Koszt szkolenia – 800 zł i obejmuje:

Ø wykłady – 32 godziny

Ø podręcznik- certyfikat kompetencji zawodowych

Ø podręcznik – krajowy i międzynarodowy transport samochodowy,

Ø Pakiet edukacyjny i materiały szkoleniowe – opracowania autorskie,

Ø kawa, herbata


Koszt EGZAMINU i wydania certyfikatu – obejmuje:

1. Za sprawdzenie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ransportu drogowego pobiera się od osoby opłatę za egzamin w wysokości 500 zł.

2. W przypadku zwolnienia osoby zdającej egzamin z modułów dotyczących określonych dziedzin wiedzy sprawdzanych w formie testu pisemnego opłata za egzamin jest pomniejszana o 50 zł za każdy moduł, z którego dający jest zwolniony.

3. Za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych pobiera się opłatę w wysokości 300 zł.".

 

Opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

 

 

 

ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH SZKOLENIEM PRZYGOTOWUJĄCYM DO EGZAMINU NA CERTYFIKAT W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO i MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO:

1. Prawo cywilne

2. Prawo handlowe

3. Prawo pracy i zagadnienia socjalne

4. Prawo finansowe

5. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

6. Dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku transportu drogowego

7. Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów wykonujących transport drogowy

Ilość godzin przypadających na jednego uczestnika – 32 godziny

 

Kadra wykładowców: Zatrudniamy najlepszych specjalistów i renomowanych praktyków,

do których zaliczyć możemy:

Ø Pracowników z Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Wyższej Szkoły Morskiej i innych szczecińskich uczelni wyższych,

Ø prawników z renomowanych kancelarii prawniczych

Ø praktycy zawodowi ze znanych firm naszego województwa.

Ø oraz, eksperci i wykładowcy posiadający uznane doświadczenie praktyczne poparte między innymi certyfikatami DGSA (Dangerous Goods Safety Adviser).

 

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenia odbywają się w grupach seminaryjnych kilkunastoosobowych, co pozwala na wsparcie zajęć merytorycznych licznymi ćwiczeniami praktycznymi.

Prowadzimy szkolenia przez w godzinach od 9 do 16.

Dysponujemy salami wykładowymi wyposażonymi w projektory multimedialne, rzutniki, tablice i inne niezbędne pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.

 

Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej:

Tematy zajęć edukacyjnych (nazwa modułu)

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Prawo cywilne

4

0,5

Prawo handlowe

4

0,5

Prawo pracy i zagadnienia socjalne

3

1

Prawo finansowe

3

1

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

5

1

Dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku międzynarodowego transportu drogowego

4

1

Bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów wykonujących transport drogowy

3

1

RAZEM:

26

6

 

Treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

 

 

 

 

Nazwa modułu

Treść szkolenia w zakresie modułu

W zakresie prawa cywilnego:

a. rodzajów i cech umów zawieranych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, negocjowanie i zawieranie takich umów (w tym z zagranicznymi kontrahentami)

b. reklamacji, roszczeń ze strony zleceniodawcy i klientów oraz odszkodowań,

c. ubezpieczeń związanych z transportem drogowym rzeczy (w tym ubezpieczeń majątkowych), a także gwarancji i zobowiązań z nich wynikających,

d. zasad, praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

W zakresie prawa handlowego:

a. przepisów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów,

b. podstawowych obowiązków i praw przewoźnika wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy,

c. form działalności przedsiębiorstw transportowych, zasad ich tworzenia i zarządzania nimi, procedur związanych z ogłaszaniem upadłości przedsiębiorstwa i konsekwencji z tym związanych.

W zakresie prawa pracy i zagadnień socjalnych:

a. przepisów regulujących zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (rodzaje umów, prawa i obowiązki stron, warunki i czas pracy, urlopy pracownicze, wynagrodzenia za pracę),

b. podstawowych regulacji prawnych Kodeksu pracy, szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, w tym Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe AETR (sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., wraz ze zmianami) oraz stosowania w pojazdach wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy - urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość jazdy oraz czas jazdy i odpoczynku (tachografów),

c. roli i zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów i instytucji uprawnionych do kontrolowania przedsiębiorcy transportu drogowego rzeczy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy,

d. istniejących organizacji społecznych i zawodowych związanych z międzynarodowym transportem drogowym, ich roli i funkcji (w tym związków zawodowych, zrzeszeń i stowarzyszeń przewoźników, izb gospodarczych transportu samochodowego).

W zakresie prawa finansowego:

a. podatków w aspekcie prowadzonej działalności transportowej (w tym: podatku od środków transportu, podatku VAT od towarów i usług)

b. opłat ponoszonych w kraju i zagranicą za użytkowanie infrastruktury drogowej oraz innych opłat i obciążeń o charakterze ogólnym i lokalnym w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy,

c. form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz stosowania różnych form płatności,

d. rodzajów i zasad stosowania czeków i weksli,

e. form kredytów i procedur ich uzyskiwania i spłacania (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, poręczenia, leasing).

W zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem:

a. analizy struktury organizacyjnej i planu zatrudnienia w przedsiębiorstwie transportowym,

b. ustalania planów i strategii działania przedsiębiorstwa oraz sporządzania budżetu,

c. prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa,

d. sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej na podstawie wskaźników,

e. określania i kalkulacji składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (w szczególności koszty stałe, zmienne, środki obrotowe, amortyzacja),

f. wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania (zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne, zarządzanie partnerskie) i prowadzenia negocjacji handlowych,

g. wykorzystywania techniki elektronicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W zakresie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku międzynarodowego transportu drogowego rzeczy:

a. przepisów określających zasady podejmowania i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (w tym dotyczących przewoźnika i zatrudnianych przez niego kierowców, oraz taboru),

b. szczegółowych przepisów określających wymagane dokumenty w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy i na potrzeby własne oraz w transporcie kombinowanym,

c. kompetencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do wykonywania przewozów rzeczy - licencji, zezwoleń, zaświadczeń,

d. zasad i warunków przyznawania oraz dystrybucji zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy oraz ich rodzajów, w tym - zezwoleń Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT),

e. przepisów umów bilateralnych o międzynarodowych przewozach drogowych w zakresie regulacji dotyczących międzynarodowego transportu drogowego rzeczy,

f. przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR (sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., wraz ze zmianami),

g. przepisów Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r., wraz ze zmianami),

h. przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz ze zmianami),

i. przepisów związanych z wykonywaniem transportu drogowego: odpadów, żywych zwierząt , pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę, nacisk osi i wymiary.

j. nadzoru i kontroli przedsiębiorców transportu drogowego oraz kierowców w zakresie zgodności wykonywania tego transportu z przepisami,

k. struktury i zasad organizacji rynku międzynarodowego drogowego transportu rzeczy.

W zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów wykonujących transport drogowy rzeczy:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczących bezpieczeństwa ruch i ochron środowiska

b) przepisów dotyczących homologacji i badań technicznych pojazdów oraz ich konserwacji i utrzymania

c) przepisów Konwencji o ruchu drogowym (sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami) oraz Konwencji o znakach i sygnałach drogowych (sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r, wraz ze zmianami)

d) przepisów w sprawie okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów (w tym za granicą)

e) przepisów dotyczących kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy

f) uprawnień inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, uprawnień Policji i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego.

 

 

 

Wykaz literatury, środków i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do realizacji szkolenia:

Ø ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. wraz z późniejszymi zmianami),

Ø ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. „Prawo przewozowe” (Dz.U. Nr 119, poz. 575 wraz z późniejszymi zmianami).

Ø rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. Nr 26, poz.310),

Ø strony internetowe PZU.SA – Przewodnik po ubezpieczeniach (http://www.pzu.pl/pzusa/index.html).

Ø ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 72z 2002 r., poz.664),

Ø ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. „Prawo działalności gospodarczej” (Dz.U. Nr101, poz. 1178 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø ustawa z dnia 15 września 2000 r. „Kodeks spółek handlowych” (Dz.U. Nr 94,poz.1037).

Ø ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. „Kodeks pracy” (Dz.U. Nr 21, poz.94).

Ø ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 123,poz.1354).

Ø instrukcje obsługi tachografów i czytania wykresówek (wydawanych przez producentów).

Ø ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 124z 2001 r., poz.1362 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 35, poz.163 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 79 z 2001 r.,poz.854),

Ø strony internetowe organizacji społecznych i zawodowych.

Ø ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926wraz z późniejszymi zmianami),

Ø ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.Nr 54 z 2000 r., poz. 654 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 14 z 2000 r., poz.176 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 wraz z późniejszymi zmianami).

Ø ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U Nr 125, poz.1371),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz.U. Nr 150, poz.1684),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 150, poz.1685),

Ø ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9z 2002 r., poz.84),

Ø ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz.959 wraz z późniejszymi zmianami).

Ø zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r.w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków (Dz.U. Nr 21, poz.320 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø oferty na stronach internetowych polskich banków, np. oferty Banku PKO S.A. (http://www.pekao.com.pl/korpo1.xml?/sid=41/lang=PL/000119-624368-34538).

Ø rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz.U. Nr 7, poz.34 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. wraz z późniejszymi zmianami) – art. 7091 do 70918 (umowa leasingu),

Ø ustawa z dnia 06 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U Nr 106, poz.1150 – rozdział 4a – opodatkowanie stron umowy leasingu).

Ø oferty stron internetowych: ABC leasingu (http://www.leasing.pl/ofertaabc.html); opis rodzajów leasingu i ich porównanie z kredytem (http://www.belleasing.com.pl/index.php?strona=pojecie).

Ø ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r.,poz.694 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 116, poz.1222 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków (Dz.U. Nr wraz z późniejszymi zmianami).

Ø ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450),

Ø dowolna literatura fachowa dotycząca możliwości telefonów komórkowych w zakresie usług SMS, poczty elektronicznej i Internetu (np. słownik komputerowy w Internecie -> http://sk.hoga.pl/).

Ø ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U Nr 125, poz.1371),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 150, poz. 1685),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz.U.nr 5, poz.51).

Ø rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca1998 r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz.U. Nr 40, poz. 232),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. (Dz.U. Nr 153, poz. 1763).

Ø ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U Nr 125, poz.1371),

Ø ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. „Prawo przewozowe” (Dz.U. Nr 50 z 2000 r., poz. 601 wraz z późniejszymi zmianami),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz.U. Nr 145, poz.1630),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. Nr 145, poz. 1631).

Ø rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. nr 50, poz. 598).

Ø ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz.1671),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U.Nr 286, poz. 1987),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz.U. Nr 241, poz. 2085),

Ø ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724wraz z późniejszymi zmianami),

Ø rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt (Dz.U.Nr 86, poz. 552),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1763),

Ø ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628),

Ø rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. o klasyfikacji odpadów (Dz.U. Nr 162, poz. 1135),

Ø oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1984 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 254).

Ø ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 58 z 2003 r., poz. 515),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170,poz. 1393),

Ø rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. nr 50, poz. 598).

Ø rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz.U. Nr 91, poz.1039),

Ø rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003 r., poz.262),

Ø Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 133 poz. 1123).

Ø ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 58z 2003 r., poz. 515),

Ø rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy. (Dz.U. Nr 150, poz. 1682),

Ø rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. Nr 14 z 2003 r., poz. 144),

Ø rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. nr 50, poz. 598),

Ø rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. Nr 236, poz. 1998).

Ø Europejska Umowa dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR),

Ø Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów CMR,

Ø Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów(ATP),

Ø Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

Ø Konwencja Bazylejska z dnia 22 marca 1989 roku w sprawie kontroli przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz Postanowienia Rady OECD z dnia 30 marz ca 1992 roku w sprawie nadzoru nad przemieszczaniem odpadów za granicę celem wykorzystania.

Ø umowy bilateralne zawarte pomiędzy Polską, a innymi krajami.

Ø dyrektywa Rady z dnia 29.04.1996 r. dotycząca dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu towarowego i przewoźnika drogowego transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów kwalifikacji formalnych, mająca na celu umożliwienie im korzystania z prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (96/26 WE) (OJ L124 z 1996) oraz Dyrektywa Rady z dnia 1.10.1998 zmieniająca Dyrektywę 96/26 WE (98/76) (OJ L277 z 1998),

Ø rozporządzenie Rady Nr 881/92 z 26 marca 1992 r. o dostępie do rynku drogowych przewozów towarów w ramach Wspólnoty do lub z kraju członkowskiego lub tranzytem przez terytorium jednego lub więcej krajów członkowskich (OJ No.L095, 09/04/1992).

Ø rozporządzenie Rady Nr 3820/85 w sprawie ujednolicenia niektórych ustaw socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (OJ No. L 370, 31/12/85),

Ø rozporządzenie Rady Nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących parametry ruchu pojazdu i czas pracy kierowcy (OJ No. L 370, 31/12/85);

Ø dyrektywa Rady Nr 91/628/EWG z 19 listopada 1991 roku o ochronie zwierząt podczas transportu i jednocześnie nowelizująca dyrektywy 90/425/EWG oraz 91/426/EWG,

Ø dyrektywa Rady 95/29/WE z 29 czerwca 1995 roku zmieniająca Dyrektywę Rady Nr91/628/EWG dotyczącą ochrony zwierząt podczas transportu,

Ø rozporządzenie Rady (WE) Nr 1255 z 25 czerwca 1997 roku dotyczące kryteriów Wspólnoty dla punktów zatrzymania i poprawiające plan trasy, o którym mowa w załączniku do Dyrektywy 91/628/EWG,

Ø rozporządzenie Rady (WE) Nr 411/98 z 16 lutego 1998 roku o dodatkowych standardach dotyczących ochrony zwierząt, mających zastosowanie do pojazdów drogowych używanych do przewozu zwierząt gospodarskich przy podróżach przekraczających 8 godzin.

Ø dyrektywa Rady 91/496/EWG z 15 lipca 1991 roku określająca zasady organizacji kontroli weterynaryjnej zwierząt wjeżdżających do Wspólnoty z krajów trzecich i zmieniająca Dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG,2000/126/WE: Decyzja Komisji z 31 stycznia 2000 r. zmieniająca decyzję 97/778/WE i aktualizująca listę granicznych stanowisk kontrolnych zatwierdzonych do przeprowadzenia kontroli weterynaryjnych.

Ø rozporządzenie Rady Nr 3118/93 z 25 października 1993 ustalające warunki podejmowania usług krajowego transportu towarowego w krajach członkowskich przez przewoźników niezamieszkujących w danym kraju1,

Ø rozporządzenie Komisji Nr 792/94 z 8 kwietnia 1994 stanowiące szczegółowe zasady wdrożenia rozporządzenia Rady Nr 3118/93 względem operatorów towarowego transportu drogowego wykonywanego na własny rachunek2

Ø rozporządzenie Rady Nr 3315/94 z 22 grudnia 1994 nowelizujące rozporządzenie Rady Nr 3118/933.

Ø Konwencja Celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR),

Ø Konwencja Celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA) (Dz.U. Nr 30/69, poz. 242);

Ø Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach sporządzona w Genewie dnia 21.10.1982 r.;

Ø Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD) sporządzona w Interlaken dnia 20.05.1987 r.;

Ø Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 

 

 

 

 

 certyfikat_kompetencji_szkolenie_ITS Słowa klucvzowe serwisu: szkolenia transportowe, szkolenia z transportu, doradztwo transportowe, ADR