Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

 

 

 


 

»   Witamy na naszej stronie   «


 

 

[x]
Niedziela, 25-02-2018r.
Almy, Cezarego, Jaros�awa
pliki_strony->list TRANSLOG sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 217 AB
71-256 Szczecin
pliki_strony->telefon

tel./fax:
+48 91 435 81 62
+48 91 489 45 66

                                       

CENTRUM DORADZTWA
        i OBSŁUGI TRANSPORTU

 
OFERTA:
Szkolenie ADR Szczecin

Szanowni Państwo ! 

Zapraszamy na szkolenie dla wykonujących przewozy osób taksówkami 

1) TERMIN rozpoczęcia szkolenia :  zobacz >>> TERMINY <<<

2) OPŁATA za udział w szkoleniu wynosi: 300zł 

3) OPŁATA za EGZAMIN w 2017r. wynosi: 100zł   

wpłatę dokonujemy w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto:
URZĄD MIEJSKI w Szczecinie taxi, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 
EGZAMIN z topografii miasta TAXI - za osobę (imię i nazwisko)  

4) Zakończenie kursu: uczestnik otrzymuje ZAŚWIADCZENIE potwierdzające ukończenie szkolenia stanowiące podstawę do przystąpienia do egzaminu z topografii miasta Szczecin

5) Uczestnik szkolenia otrzymuje pakiet edykacyjny ułatwiający przebieg szkolenia i przygotowanie się do egzaminu kwalifikacyjnego

6) Program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką obejmuje:

  • zagadnienia z topografii miasta Szczecina 

  • przepisy prawa miejscowego (Uchwała w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina i Uchwała w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek )

7) Forma szkolenia- szkolenie odbywa się:

  • w grupach seminaryjnych 10-15 osobowych
  • w godzinach przedpołudniowych od 16:00  przez cztery kolejne dni
  • przy wsparciu zajęć merytorycznych licznymi ćwiczeniami praktycznymi
  • w salach wyposażonych w projektory multimedialne, rzutniki, tablice i inne pomoce dydaktyczne. 

8) Miejsce szkolenia  - TRANSLOG Sp. z o.o.  -  Szczecin, Al. Wojska Polskiego 217 AB

skrzyżowanie Woj. Polskiego z Unii Lubelskiej,  lecz wejście jest od ul. Michałowskiego

>>>  DOJAZD DO NAS  <<<

9) EGZAMIN w 2017 r. -  procedura przystąpienia do egzaminu i WNIOSEK

Urząd Miasta Szczecin informuje, że  egzaminy  w zakresie wykonywania przewozu osób taksówką w roku 2017 dbywać się będą w terminach: 

procedura przystąpienia do egzaminu i WNIOSEK

o  godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 -  sala sesyjna (lewe skrzydło budynku).

 Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu, nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu kładają wniosek (BOI-82) wraz z wymaganymi załącznikami w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin - sala 62 (prawe skrzydło budynku).
 
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu po wcześniejszym stawieniu się w Kancelarii Urzędu (prawe skrzydło, parter, sala 62), w pok. 31 (prawe skrzydło, parter) albo dokonując wpłatę na konto tut. Urzędu Nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 PEKAO BANK POLSKI.

 

 

10)  w przypadku pytań proszę dzwonić :

91-489-45-66    lub   91-435-81-62    lub    601-40-60-70 

 

Firma TRANSLOG Sp. z o.o. pragnie Państwu przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. każdy przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z zarobkowym przewozem osób taksówką, zobowiązany jest uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Jednym z wymogów uzyskania licencji przez kierowców jest ukończenie szkolenia, potwierdzone zdanym egzaminem. W związku z tym pragniemy Państwu zaproponować uczestniczenie w szkoleniu, którego zakres i tematyka są zgodne z wykonywaną przez Państwa działalnością.

Zajęcia u nas prowadzą fachowi i kompetentni wykładowcy, m.in. z Komendy Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciele serwisów taksometrów i kas fiskalnych, ratownicy medyczni.  

 

PODSTAWA PRAWNA: 

USTAWA o transporcie drogowym i  

UCHWAŁA RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16.12..2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami (projekt uchwały Rady Miasta)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645) w związku z art. 16 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829), Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Szczecina oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówkami lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

2. Obowiązek ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które w latach 2002-2013 uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Szczecin.

3. Obowiązek ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które ukończyły szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką w latach 2002-2012, na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach, uwzględniające znajomość topografii miasta Szczecina.

§ 2. Ustala się program szkolenia, o którym mowa w § 1, będący załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Egzamin, o którym mowa w § 1, przeprowadza się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku.

2. Opłatę za egzamin ustala się w wysokości 100 zł od osoby.

§ 4. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu od osoby nie może przekroczyć 15% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) pomniejszonej o kwotę opłaty za egzamin, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały.

§ 5. 1. Egzamin, o którym mpracowników jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin właściwej do spraw transportu drogowego.  owa w § 1 przeprowadza komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzi 5 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Szczecin spośród

2. Prezydent Miasta Szczecin określi w drodze zarządzenia skład osobowy komisji egzaminacyjnej.

3. Sposób egzaminowania i tryb pracy komisji egzaminacyjnej określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. 1. Za pracę komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 % opłaty za egzamin.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 podlega podziałowi w częściach równych pomiędzy członków komisji przeprowadzających egzamin.

§ 7. 1. Egzamin pisemny przeprowadza się w formie testów.

2. Zakres wiedzy wymagany na egzaminie obejmuje: 

1) topografię miasta Szczecina w tym położenie ulic, zabytków, usytuowanie instytucji,urzędów, szpitali i przychodni, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkoworekreacyjnej.

2) przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu osób taksówkami.

§ 8. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Szczecin

Program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Zagadnienia z topografii miasta Szczecina 18 godz.

Przepisy prawa miejscowego:

Uchwała w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina

Uchwała w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek 2 godz.

Razem: 20 godz.

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Szczecin

 REGULAMIN EGZAMINOWANIA I PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

1. Egzamin przeprowadza Komisja egzaminacyjna zwana dalej „Komisją’’ w składzie:

a) Przewodniczący Komisji

b) Członkowie Komisji

2. Termin egzaminów ustala Przewodniczący Komisji.

3. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu, nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem, składa wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, którego wzór określa załącznik nr 3 do uchwały oraz dowodem uiszczenia opłaty za egzamin.

4. Niedostarczenie przez zdającego któregoś z dokumentów powoduje niedopuszczenie go do zdawania egzaminu w danym dniu.

5. Egzamin odbywa się w formie pisemnych testów.

6. Członkowie komisji egzaminacyjnej przed każdym egzaminem przygotowują testy egzaminacyjne.

7. Test egzaminacyjny zawiera 20 pytań, z czego:

a) 18 pytań – obejmuje zagadnienia z topografii miasta,

b) 2 pytania – obejmują zagadnienia z przepisów prawa miejscowego.

8. Egzaminowany odpowiada na pytania zawarte w teście, wybierając jedną - prawidłową, z trzech zaproponowanych odpowiedzi.

9. Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana udzieliła co najmniej 16 prawidłowych odpowiedzi.

10. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut.

11. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie przez zdającego przed wejściem na salę, dowodu tożsamości członkom Komisji.

12. Przewodniczący Komisji wydaje testy osobom egzaminowanym.

13. Z chwilą wydania testu ostatniej osobie egzaminowanej, Przewodniczący Komisji ustala i ogłasza czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

14. Podczas przeprowadzeniu egzaminu, w sali mogą przebywać tylko osoby zdające egzamin i osoby wchodzące w skład Komisji.

15. Zabronione jest korzystanie na sali egzaminacyjnej przez osoby egzaminowane z telefonów komórkowych i innych urządzeń służących do transmisji danych oraz z innych materiałów pomocniczych.

16. Osoby egzaminowane pracują samodzielnie.

17. Przez cały czas trwania egzaminu Komisja nadzoruje samodzielność pracy osób egzaminowanych.

18. Przed oddaniem testu egzaminacyjnego zabronione jest wychodzenie z sali egzaminacyjnej przez osoby egzaminowane.

19. Wyjście z sali przez osobę egzaminowaną równoznaczne jest z ukończeniem egzaminu. W tym przypadku osoba egzaminowana oddaje test.

20. Przewodniczący Komisji może unieważnić osobie egzaminowanej egzamin, w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.

21. Protokół egzaminacyjny podpisują, nie później niż w drugim dniu roboczym od daty egzaminu, Przewodniczący i członkowie Komisji.

22. Osoby egzaminowane mogą zapoznać się z wynikami egzaminu po podpisaniu protokołu.

23. Informację o unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole egzaminacyjnym.

24. Osoba egzaminowana po zapoznaniu się z wynikami egzaminu ma prawo wglądu do swojego testu egzaminacyjnego i porównania go z testem kontrolnym.

25. Od negatywnego wyniku egzaminu, osobie egzaminowanej służy prawo wniesienia odwołania do Przewodniczącego Komisji w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie.

26. W przypadku uznania zasadności odwołania, Przewodniczący Komisji dokonuje korekty wyniku egzaminu lub dopuszcza osobę odwołującą się do powtórnego przystąpienia do egzaminu, bez konieczności wniesienia opłaty za ten egzamin.

27. Rozstrzygnięcie odwołania przez Przewodniczącego Komisji jest ostateczne.

28. Osoba, która uzyskała wynik negatywny lub której unieważniono egzamin może  przystąpić do kolejnego egzaminu po złożeniu wniosku o przystąpienie do egzaminu i dowodu uiszczenia opłaty za egzamin.

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Szczecin

Wzór zaświadczenia

(papier twardy – format: DIN A4)

 

…………………………………………..

Oznaczenie jednostki przeprowadzającej szkolenie

 

ZAŚWIADCZENIE Nr ............

Niniejszym stwierdza się, że:

Pan/i .............................................. urodzony(a) dnia .................. w ........................

w dniu ……………… ukończył(a) szkolenie z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie miasta Szczecina

 

 

…………………………………

 

(podpis i pieczęć kierownika jednostki szkolącej)

i uzyskał(a) wynik pozytywny z egzaminu dnia ...........................

Szczecin, dnia .....................

.....................................................

(podpis i pieczęć przewodniczącego komisji egzaminacyjnej)

 

 

 

Uzasadnienie Uchwały Rady Miasta

 

1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829) wprowadzające między innymi ułatwienia w uzyskaniu licencji taksówkarza. W gminach do 100 tys. mieszkańców ustawa likwiduje obowiązek szkolenia egzaminowania kierowców taksówek.

Natomiast w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców ustawa daje możliwość podjęcia przez radę gminy uchwały wprowadzającej obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego. W przypadku wprowadzenia powyższego obowiązku, rada gminy określa, w drodze uchwały:

1) częstotliwość egzaminów, nie rzadziej jednak niż raz w roku;

2) program szkolenia w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin;

3) sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, jej skład, tryb pracy oraz wysokość wynagrodzenia za pracę w komisji;

4) sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na egzaminie, na podstawie

którego komisja egzaminacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne;

5) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

6) wysokość opłat za szkolenie i egzamin, uwzględniając koszty szkolenia i egzaminowania

oraz to, że łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć 20 % kwoty przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym

przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Przygotowując projekt niniejszej uchwały przyjęto, że niezależnie od praktykowanego

przez taksówkarzy korzystania z urządzeń nawigacyjnych, powinni oni znać topografię

miasta, w którym wykonują swoja działalność, aby niezależnie od funkcjonowania

nawigacji i czasem nagłych zmian organizacji ruchu, potrafili zawieźć klienta do celu

najszybciej i najkrótszą drogą. Ponadto taksówki są jedną z wizytówek Miasta i należy

korzystać z wszelkich dopuszczalnych prawem działań, które podniosą jakość

funkcjonowania transportu taksówkowego.

Przy stwierdzonej konieczności przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla utrzymania

właściwego poziomu usług taksówkarskich, przedłożona uchwała Rady Miasta Szczecin,

poprzez znaczne obniżenie obowiązujących aktualnie opłat, zwiększa dostępność

wykonywania zawodu uwzględniając obecną trudną sytuację na szczecińskim rynku pracy.

Wchodzące w życie od 1 stycznia 2014 r. przepisy art. 16 pkt. 1 ppkt 6 ustawy z 13

czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodóww

przewidują, że rada gminy może określić wysokość opłat za szkolenie i egzamin,

uwzględniając koszty szkolenia i egzaminowania oraz to, że łączna wysokość tych opłat

nie może przekroczyć 20 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia

i egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie

przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Przyjęte w przedłożonej uchwale Rady Miasta Szczecin rozwiązanie przewiduje, że

koszt szkolenia nie może przekraczać 15 % kwoty określonej w art. 16 pkt 1 ppkt 6 ww.

ustawy pomniejszonej o koszt egzaminu. Wysokość opłaty za egzamin ustalono na kwotę

100 zł, wobec aktualnej kwoty 268 zł. Wysokość opłaty za egzamin uwzględnia koszt

wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, koszty materiałów egzaminacyjnych

oraz koszty eksploatacyjne dotyczące sali egzaminacyjnej. Przeciętne miesięczne

wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku 2012 wyniosło 3521,67 zł. 15% tej kwoty

to 528 zł. Po odjęciu kosztu egzaminu w wysokości 100 zł, maksymalny koszt za

szkolenie wynosić będzie 428 zł, wobec obecnie dopuszczonej kwoty 800 zł. Zarówno

opłata za egzamin, jak i za szkolenie, uwzględnia wszystkie koszty egzaminowania i szkolenia.

Uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia

zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami przewiduje

przeprowadzanie egzaminów przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Prezydenta

Miasta Szczecin, w której skład będą wchodzili pracownicy Biura Obsługi Interesantów

Urzędu Miasta Szczecin. Przewidziane są egzaminy pisemne w formie testów

zawierających 20 pytań. Jako kryterium pozytywnego wyniku egzaminu przyjmuje się

udzielenie, co najmniej 16 prawidłowych odpowiedzi.

Miejscem przeprowadzania egzaminów będzie Urząd Miasta Szczecin.

Aktualnie w Gminie Miasto Szczecin przeprowadzane są konsultacje mające na celu

ustalenie, jakie zdanie w sprawie wprowadzenia obowiązku szkolenia i egzaminu

w zakresie transportu taksówką ma miejscowe środowisko taksówkowe oraz mieszkańcy.

Przedstawiciele sześciu, z siedmiu korporacji taksówkowych, z którymi przeprowadzono

rozmowy, wypowiedzieli się za wprowadzeniem uchwały wprowadzającej taki

obowiązek. Również trwające w listopadzie br. konsultacje społeczne prowadzone

w formie głosowania internetowego oraz formularzy ankietowych wykazują, że większość

uczestników głosowania popiera wprowadzenie obowiązku szkolenia i egzaminu dla

kierowców taksówek. Na dzień 7 listopada 2013r. 91% ankietowanych, z ilości 92

oddanych głosów, wypowiedziało się za takim obowiązkiem.

Zarówno obecne jak i wchodzące w życie 1 stycznia 2014 r. przepisy ustawy

o transporcie drogowym w zakresie szkolenia normują jedynie program szkolenia

i wysokość opłat za szkolenie, pozostawiając dowolność w zakresie jednostek szkolących

i sposobu szkolenia. Dlatego należy przyjąć pozostawienie prowadzenia szkoleń przez

firmy komercyjne, które w zakresie swojej działalności mają zgłoszone szkolenie

kandydatów na taksówkarzy.

Przedmiotowa uchwała regulująca m.in. opłatę za egzamin i wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej:

1) ma wpływ na dochody Miasta – prognozowany dochód z tego tytułu: 12.000 (iloczyn

opłatyza egzamin - 100 i ilości planowanych uczestników - 120 osób),

2) ma wpływ na wydatki Miasta – prognozowane wydatki z tego tytułu: 6.000

(wynagrodzenieza pracę komisji egzaminacyjnej wynosi 50% opłaty za egzamin),

3) nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu

Miasta Szczecina, w szczególności w sprzęt informatyczny, oprogramowanie,

wyposażenie,

4) nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed

jej wprowadzeniem.

Niniejsza regulacja prawna jest kolejną kompetencją rad gmin w zakresie stanowienia

przepisów miejscowych dotyczących wykonywania przewozów taksówką.

Z dotychczasowych uprawnień, Rada Miasta Szczecina skorzystała i określiła w drodze uchwał:

1) w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek,

2) w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta

Szczecina, które zostały wykazane w Programie szkolenia w zakresie transportu

drogowego taksówką (załącznik nr 1 do uchwały).

Aktualnie ( stan na 7 listopada 2013 r.), w Szczecinie w posiadaniu przedsiębiorców jest 2286 ważnych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

 

 

 

 

 

 

 szkolenia_TAXI_szczecin Słowa klucvzowe serwisu: szkolenia transportowe, szkolenia z transportu, doradztwo transportowe, ADR