Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

 

 

 


 

»   Witamy na naszej stronie   «


 

 

[x]
Piatek, 23-03-2018r.
Feliksa, Konrada, Zbys�awy
pliki_strony->list TRANSLOG sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 217 AB
71-256 Szczecin
pliki_strony->telefon

tel./fax:
+48 91 435 81 62
+48 91 489 45 66

                               

       CENTRUM DORADZTWA
              i OBSŁUGI TRANSPORTU

 
 

    SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU 2018

SZKOLENIA ADR : SP, SC, Kl.1, Kl. 7

Szkolenia OKRESOWE i TAXI z topografii miasta

        Serdecznie zapraszamy w 2018r. 

 
OFERTA:
DGSA doradca ds bezpieczeństwa

Kurs początkowy dla kandydatów na doradców DGSA

 

1

Opłata za udział w szkoleniu

-

1300 zł

2

Czas trwania kursu

-

40 godzin lekcyjnych

3

Zakończenie kursu

-

Egzamin wewnętrzny

Wydanie zaświadczenia o ukończonym kursie stanowiące podstawę do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez ITD

 

4

Uczestnik uzyskuje uprawnienia

-

Doradcy ds. przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (po egzaminie)

ŚWIADECTWO - wydawane jest przez ITD po zdanym egzaminie

5

Materiały szkoleniowe

-

Uczestnik szkolenia otrzymuje pakiet edukacyjny oraz umowę europejską ADR

6

Wymagania w stosunku do uczestnika szkolenia

-

  1)  ukończyła 21 lat;

  2)  posiada wykształcenie wyższe;

  3)  nie była karana za przestępstwo umyślne;

 

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:

 

1) Zakres tematyczny określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz.U.02.237.2013) w modułach:

 

Nr modułu

Tytuł

1

Moduł podstawowy

2

Moduł klas materiałów niebezpiecznych

3

Moduł drogowy

4

Konsultacje

 

2) wszelkie zagadnienia objęte egzaminem:

-           ogólne środki zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa;

-           klasyfikacja materiałów niebezpiecznych;

-           ogólne przepisy pakowania, z uwzględnieniem cystern, kontenerów-cystern, pojazdów-cystern, itp.;

-           oznakowanie i nalepki ostrzegawcze;

-           informacje zawarte w dokumencie przewozowym;

-           manipulowanie i rozmieszczanie ładunku;

-           pracownicy, szkolenie zawodowe;

-           dokumenty dotyczące pojazdu i transportu;

-           instrukcje pisemne;

-           wymagania dotyczące wyposażenia transportowego,

 

3) rozwiązywanie zadań problemowych występujących na egzaminie

 

 

  

 

 Zgodnie z ADR 2001 od 1 stycznia 2003r. każde przedsiębiorstwo, którego działalnośćobejmuje przewóz, pakowanie, załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych (paliwa, chemikalia, farby, lakiery, kwasy, zasady, nawozy sztuczne, gazy techniczne, odpady medyczne itp.), powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Dlatego chcemy Państwu zaproponować wzięcie udziału w szkoleniu przygotowującym do zdobycia odpowiednich kwalifikacji wymaganych od doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Wymagania jakie stawia Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. przed kandydatami, którzy ubiegają się o zdobycie kwalifikacji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych są następujące:

1)   ukończone 21 lat,

2)   posiadanie wyższego wykształcenia,

3)   przedstawienie zaświadczenia o niekaralności,

4)   ukończenie kursu dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych,

 Zakres tematyczny zajęć zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i podzielony jest na 4 moduły:

  •  moduł podstawowy   - 10 godzin zajęć
  • moduł klas materiałów niebezpiecznych  -            10 godzin zajęć
  • moduł drogowy  -   10 godzin zajęć
  • konsultacje  -      2 godziny
Szczegółowo program ten przedstawia się następująco:

 

1     moduł podstawowy

-          wprowadzenie w system regulacji prawnych

-          podstawy identyfikacji i klasyfikacji towarów niebezpiecznych w transporcie

-          zasady pakowania towarów niebezpiecznych

-          oznakowanie sztuki przesyłki

-          wyłączenia w stosowaniu przepisów

-          dokumentacja związana z przesyłką i działaniami ratunkowymi

-          kontrola przewozów

-          zasady odpowiedzialności za naruszenia przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych oraz za szkody spowodowane w związku z takim przewozem

 

2     moduł klas towarów niebezpiecznych

-          zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty uznane za niebezpieczne

-          kryteria klasyfikacyjne

-          dobór opakowań na podstawie zagrożenia stwarzanego przez zawartość

-          zasady pakowania razem (do jednego opakowania) różnych towarów niebezpiecznych

-          odpady niebezpieczne i materiały zagrażające środowisku

-          materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1)

-          warunki przewozu materiałów promieniotwórczych (klasa 7)

 

3     moduł drogowy


-   
pojazdy używane do przewozu towarów niebezpiecznych

-    załadunek i rozładunek

-    dokumenty wymagane podczas przewozu

-    szkolenie kierowców oraz innych osób związanych z transportem

-    przewóz w cysternach

-    zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane transportem towarów niebezpiecznych (ratownictwo techniczne i chemiczne)

 

Po ukończeniu kursu dostajecie Państwo Świadectwo ukończenia kursu, które jest jednym z dokumentów wymaganych przy składaniu ”Wniosku o dopuszczenie do egzaminu dla kandydatów na doradców i doradców”. Wnioski te należy składać do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.


Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
Art. 40.
1. Obowiązki doradcy określają odpowiednio ADR, RID lub ADN oraz przepisy
ustawy.
2. Do zadań doradcy należy w szczególności sporządzenie raportu powypadkowego
dla uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, na rzecz którego wykonuje
zadania doradcy, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznali
szkody ludzie, majątek lub środowisko.
Art. 41.
1. Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisując
je imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy, o którym
mowa w art. 42 ust. 1.
2. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednego doradcy roczne sprawozdanie
sporządza jeden z wyznaczonych doradców, wskazany przez uczestnika przewozu
towarów niebezpiecznych.
3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza rocznego sprawozdania oraz sposób jego wypełniania, mając na
uwadze zakres niezbędnych danych.
Art. 42.
1. Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio
w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową
towarów niebezpiecznych.
2. Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów,
obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
3) ukończyła kurs doradcy;
4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną
działającą przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od
dnia ukończenia kursu.
3. Niekaralność w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powinna być potwierdzona
złożeniem przez osobę ubiegającą się o wydanie świadectwa doradcy
oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
©Kancelaria Sejmu s. 19/63
2012-01-19
Art. 43.
1. Egzamin, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, obejmujący sprawdzenie wiedzy
ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących
przewozu towarów niebezpiecznych, składa się z dwóch części – ogólnej i
specjalistycznej dotyczącej odpowiednio przewozu drogowego, przewozu koleją
lub żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych. Za egzamin pobiera się opłatę.
2. Na egzaminie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, stosuje się pytania egzaminacyjne
pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego
do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym
nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów o dostępie do
informacji publicznej.
3. Komisję, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, powołuje minister właściwy do
spraw transportu spośród osób posiadających wiedzę w zakresie bezpieczeństwa
przewozu towarów niebezpiecznych.
4. Osobom wchodzącym w skład komisji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, za
udział w przeprowadzeniu egzaminu przysługuje wynagrodzenie.
5. Osoba, która przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4,
może zgłaszać za pośrednictwem Dyrektora TDT do ministra właściwego do
spraw transportu, w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu lub ogłoszenia
jego wyniku, w formie pisemnej, skargi co do jego przebiegu lub wyniku.
6. W przypadku uznania skargi za uzasadnioną minister właściwy do spraw transportu
może nakazać powtórzenie egzaminu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt
4, albo uznać ten egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym.
7. Za przystąpienie do egzaminu w przypadku, o którym mowa w ust. 6, nie pobiera
się opłaty.
8. Doradca, który zamierza poszerzyć zakres posiadanych uprawnień, może przystąpić
do części specjalistycznej egzaminu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt
4, po ukończeniu kursu doradcy odpowiadającego zakresowi egzaminu. Okres
ważności rozszerzonych uprawnień nie może przekraczać terminu ważności dotychczas
posiadanych uprawnień.
9. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się od żołnierzy i pracowników Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej skierowanych na egzamin przez Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych.
Art. 44.
1. Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez
Dyrektora TDT na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym
egzaminu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4.
2. Dyrektor TDT przedłuża ważność świadectwa doradcy na okres kolejnych 5 lat,
licząc od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego świadectwa doradcy,
wydając nowe świadectwo doradcy, jeżeli doradca:
1) nie przestał spełniać wymogu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2;
2) nie naruszył rażąco przez okres ostatnich 5 lat przepisów dotyczących
przewozu towarów niebezpiecznych;
3) jest posiadaczem ważnego świadectwa doradcy;
©Kancelaria Sejmu s. 20/63
2012-01-19
4) w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa
doradcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 4.
3. Doradca, który nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu w terminie,
o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może otrzymać świadectwo doradcy po spełnieniu
warunków określonych w art. 42 ust. 2.
4. W przypadku utraty świadectwa doradcy, na wniosek osoby zainteresowanej,
Dyrektor TDT wydaje wtórnik świadectwa doradcy. Za wydanie wtórnika pobiera
się opłatę.
5. Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się od żołnierzy i pracowników Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej skierowanych na egzamin przez Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych.
Art. 45.
1. Dyrektor TDT, w drodze decyzji administracyjnej, cofa świadectwo doradcy, jeżeli
doradca:
1) przestał spełniać wymóg, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2;
2) w sposób rażący naruszył przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Rażącym naruszeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 pkt 2, jest w
szczególności nieprzygotowanie rocznego sprawozdania.
3. Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy na podstawie ust. 1, nie może uzyskać
świadectwa doradcy przez okres 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o
cofnięciu świadectwa stała się ostateczna.
Art. 46.
Opłata, o której mowa odpowiednio w art. 43 ust. 1 i art. 44 ust. 4, stanowi przychód
Transportowego Dozoru Technicznego przeznaczony na pokrycie kosztów związanych
z przeprowadzeniem egzaminu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, w tym
wynagrodzeniem komisji egzaminacyjnej oraz wydawaniem świadectw doradcy, ich
przedłużaniem i wydawaniem ich wtórników.
Art. 47.
Dokumentacja dotycząca przebiegu egzaminu i wydanych świadectw doradcy, ich
przedłużania oraz wydawania ich wtórników jest przechowywana przez Dyrektora
TDT przez okres 5 lat.
Art. 48.
1. Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję doradców,
zawierającą następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
4) datę i miejsce wydania świadectwa doradcy;
5) numer świadectwa doradcy;
6) datę ważności i zakres świadectwa doradcy.
©Kancelaria Sejmu s. 21/63
2012-01-19
2. Dyrektor TDT jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji, o której
mowa ust. 1.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4–6, są ogólnodostępne.
4. W przypadku utraty uprawnień przez doradcę Dyrektor TDT usuwa dotyczące go
dane z ewidencji, o której mowa w ust. 1.
Art. 49.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców, o którym
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego
przeprowadzenia egzaminu;
2) skład komisji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, sposób jej działania i
tryb jej powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących
w skład komisji egzaminacyjnej i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia,
mając na uwadze konieczność zapewnienia obiektywnego
sprawdzenia przygotowania do wykonywania zadań doradcy oraz czas
trwania egzaminu i liczbę egzaminowanych osób;
3) tryb wydawania świadectwa doradcy oraz tryb wydawania wtórnika świadectwa
doradcy, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu postępowania
podmiotów właściwych w tym zakresie;
4) warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz
dotyczącej wydanych świadectw doradcy, ich przedłużania oraz wydawania
ich wtórników, uwzględniając potrzebę właściwego zabezpieczenia tej dokumentacji
uniemożliwiającego dostęp osób niepowołanych, a także wyposażenie
pomieszczeń w urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych
dokumentów;
5) wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania, uwzględniając postanowienia
ADR, RID i ADN;
6) wysokość opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1, z uwzględnieniem poszczególnych
części egzaminów, która nie może być wyższa niż 15% kwoty
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzedzającym wydanie rozporządzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz tryb jej wnoszenia,
uwzględniając konieczność pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem
egzaminów, wydaniem świadectwa doradcy, przedłużeniem ważności
świadectwa doradcy, w tym kosztów druku i czynności administracyjnych;
7) wysokość opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 4, oraz tryb jej wnoszenia,
która nie może być wyższa niż 50 zł za dokument, mając na uwadze pokrycie
kosztów wydania wtórnika świadectwa doradcy, w tym pokrycie kosztów
związanych z drukiem i czynnościami administracyjnymi.


 

 


 

 Szukasz pracy, pracownika:

reklamy->scopol.jpg

 

 

ZATRUDNIMY KIEROWCÓW: 

szukasz pracy - dzwoń 

kat C+E   tel 601-791-421 

transport międzynarodowy

lub

kat. C  -  praca w Szczecinie

tel 601-765-633 dgsa_szkolenie_doradcow Słowa klucvzowe serwisu: szkolenia transportowe, szkolenia z transportu, doradztwo transportowe, ADR