NALEWAKI - kurs TDT

„Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych w klasach: klasa 2, klasa 3, klasa 6.1, klasa 9, według ADR, RID i IMDGcode” na podstawie programu Nr TDT/07-14Z/53/05.

1. Opłata za udział w szkoleniu

369 zł

+ 171,94 zł – opłata za przeprowadzenie egzaminu przez TDT

2. Termin szkolenia

3. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: 

1) Koszt szkolenia i postępowania egzaminacyjnego

2) Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

3) Materiały do nauki

4) Poczęstunki w przerwach kawowych

Forma szkoleń:

Klasa 8

Szkolenia odbywają się w grupach seminaryjnych 6-10 osobowych, co pozwala na wsparcie zajęć merytorycznych licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Prowadzimy szkolenia przez wszystkie dni tygodnia.

Dysponujemy salami wykładowymi wyposażonymi w projektory multimedialne, rzutniki, tablice i inne niezbędne pomoce dydaktyczne.

Transportowy Dozór Techniczny:

„Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji. Od 1 stycznia 2019 r. za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikację osób pobierana jest opłata w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270) obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 11 lutego 2019r. opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 171,94 zł.”

Close Menu