Kurs specjalistyczny ADR

w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1​

1. Opłata za udział w szkoleniu

 Przewóz Towarów Niebezpiecznych Klasa I – 300 zł

 Przewóz Towarów Niebezpiecznych Klasa I Dokształcające – 250 zł

2. Termin szkolenia

3. Uczestnik uzyskuje uprawnienia

rozszerzenie uprawnienia w ZAŚWIADCZENIU ADR – wydawane jest przez Urząd Marszałkowski po zdanym egzaminie

4. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: 

1) Koszt szkolenia i  postępowania egzaminacyjnego

2) Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

3) Materiały do nauki 

4) Poczęstunki w przerwach kawowych

Program szkolenia obejmuje:

1) szczegółowe omówienie zasad klasyfikacji towarów niebezpiecznych w klasie 1
2) specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne
3) zasady korzystania z glosariusza nazw
4) zakazy pakowania razem
5) zakazy ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1
6) ograniczenia dotyczące dopuszczalnej ilości przewożonych towarów
7)wymagania dotyczące załogi pojazdu
8) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności:

– świadectw dopuszczenia,

– wymagań dopuszczenia,

– oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz

– umieszczania nalepek ostrzegawczych
9) przepisy dotyczące przewozu w sztukach przesyłki
10) przepisy dotyczące czynności ładunkowych
11) zasady ształowania i mocowania ładunków
12) zasady segregacji podczas magazynowania materiałów klasy 1
13) elementy BHP, p.poż i procedur awaryjnych oraz udzielania pierwszej pomocy

Kurs ADR klasa 1 obejmuje materiały i przedmioty wybuchowe.

Szkolenia Translog Szczecin
Zapraszamy serdecznie do skorzysania z naszychg usług.
Close Menu