Kurs podstawowy ADR

Szkolenia podstawowe ADR - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas​

Zapisy pod numerem tel: 601-406-070 lub 601-250-601

1. Opłata za udział w szkoleniu

Szkolenie Podstawowe ADR – 500 zł 

Szkolenie Podstawowe Dokształcające ADR – 450 zł 

2. Termin szkolenia

3. Uczestnik uzyskuje uprawnienia

ZAŚWIADCZENIE ADR – wydawane jest przez Urząd Marszałkowski po zdanym egzaminie

4. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: 

1) Koszt szkolenia i  postępowania egzaminacyjnego

2) Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

3) Materiały do nauki

4) Poczęstunki w przerwach kawowych

Kurs ADR podstawa obejmuje:

1) wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
2) główne rodzaje zagrożeń,
3) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
4) ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,
5) obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
6) czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej,
7) postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,
8) środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
9) zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
10) manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,
11) oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
12) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
13) informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
14) informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
15) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów;
16) procedury bezpieczeństwa
17) zasady udzielania pierwszej pomocy – procedury ratunkowe.

Szkolenia Translog Szczecin
Zapraszamy serdecznie do skorzysania z naszychg usług.
Close Menu