Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kategorii C1, C1+E,  C, C+E lub  D1, D1+E, D, D+E


1. Koszt szkolenia

1200 zł

2. Termin szkolenia

3. Informacje 

Cena zawiera materiały szkoleniowe.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje w części specjalistycznej: 65 godzin zajęć teoretycznych i  5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Dodatkowe informacje: Okres ważności kwalifikacji wstępnej uzupełniającej to 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej może przystąpić osoba, która:

  • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP – ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
  • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
  • nie będąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP
Close Menu