NALEWAKI - kurs TDT

„Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych w klasach: klasa 2, klasa 3, klasa 6.1, klasa 9, według ADR, RID i IMDGcode” na podstawie programu Nr TDT/07-14Z/53/05.

1. Opłata za udział w szkoleniu

1. Opłata za udział w szkoleniu

Opłata za udział w szkoleniu: 680,94 zł
która obejmuje :
– 492 zł (brutto) – szkolenie
– 193,78 zł – opłata za sprawdzenie kwalifikacji (egzaminu) przez TDT

– 17 – opłata od czynności cywilno prawnych

Opłatę wnosimy do:
TRANSLOG sp. z o.o. Szczecin, Wojska Polskiego 217AB
92 1090 2268 0000 0001 0272 9762
Z DOPISKIEM: NALEWAKI KLASA … (np. Nalewaki klasa 3 wg ADR)

2. Termin szkolenia

3. Warunek udziału w szkoleniu:

– Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej.
– Ukończone 18 lat,
– Znajomość przepisów o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego, norm w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń.
– Posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnienie udziału tłumacza przysięgłego

Forma szkoleń:

Szkolenia odbywają się w grupach seminaryjnych 6-10 osobowych, co pozwala na wsparcie zajęć merytorycznych licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Prowadzimy szkolenia przez wszystkie dni tygodnia.

Dysponujemy salami wykładowymi wyposażonymi w projektory multimedialne, rzutniki, tablice i inne niezbędne pomoce dydaktyczne.

Transportowy Dozór Techniczny:

Link do wniosku o sprawdzenie kwalifikacji:

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Osoba zainteresowana jest niezwłocznie powiadamiana o wyznaczeniu terminu egzaminu, który nie może przekraczać 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że osoba zainteresowana zgłosi prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie przekraczającym wskazany okres. Powiadomienie osoby zainteresowanej następuje za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.

 

Tematyka egzaminacyjna dla urządzenia objętego wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji podana jest do publicznej wiadomości przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na stronie www.tdt.gov.pl.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym każda z tych części może być przeprowadzona w różnych miejscach i terminach. Maksymalna przerwa pomiędzy egzaminem teoretycznym i praktycznym nie powinna przekraczać 14 dni.
Osoba zainteresowana jest informowana o wynikach bezpośrednio po zakończeniu każdej części egzaminu.


Warunkiem koniecznym do zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu jego części. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. W ciągu 14 dni od daty zakończenia obu części egzaminu przesyłane jest do wnioskodawcy zaświadczenie kwalifikacyjne (w przypadku egzaminu zdanego z wynikiem pozytywnym), lub pisemna informacja o negatywnym wyniku egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku, ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe, po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty.

W przypadku gdy osoba zainteresowana, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem, poinformowała w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej TDT, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji podlega zgodnie z jej żądaniem:

-zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie albo
-zwrotowi.
W przypadku gdy osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w innym terminie, o którym mowa powyżej i poinformuje o tym pisemnie lub elektronicznie TDT nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu, pobrana opłata podlega zwrotowi.

Tryb postępowania w przypadku zagubienia/zniszczenia zaświadczenia kwalifikacyjnego:

Do Oddziału Terenowego TDT, w którym zostało wydane zaświadczenie kwalifikacyjne należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu wraz z oświadczeniem o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia. We wniosku należy podać dane osoby wnioskującej oraz numer PESEL / ID.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 65zł na wyżej wymienione konto TDT.

Miejsce szkolenia:

Szczecin, Ul. Wojska Polskiego 217 AB

(skrzyżowanie z ul. Unii Lubelskiej , wejście od ul. Michałowskiego)

Miejsce szkolenia:

Szczecin, Ul. Wojska Polskiego 217 AB

(skrzyżowanie z ul. Unii Lubelskiej , wejście od ul. Michałowskiego)

Close Menu