ADR Cysterny

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach​

1. Opłata za udział w szkoleniu:

Przewóz Towarów Niebezpiecznych w Cysternach – 350 zł Przewóz Towarów Niebezpiecznych w Cysternach Dokształcające – 300 zł

2. Termin szkolenia:

3. Uczestnik uzyskuje uprawnienia:

rozszerzenie uprawnienia w ZAŚWIADCZENIU ADR – wydawane jest przez Urząd Marszałkowski po zdanym egzaminie

4. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: 

1) Koszt szkolenia i  postępowania egzaminacyjnego

2) Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

3) Materiały do nauki 

4) Poczęstunki w przerwach kawowych

Program szkolenia obejmuje:

1) szczegółowe omówienie towarów niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu w cysternach
2) zagrożenia stwarzane przez materiały niebezpieczne wraz z odpadami niebezpiecznymi
3) wprowadzenie uczestników w zakres regulacji prawnych dotyczących urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
4) przedstawienie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
5) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku
6) szczególne wymagania dotyczące pojazdów
7) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern, z uwzględnieniem tematów takich jak:

– parametry pracy i elementy składowe urządzeń,

– rodzaje urządzeń (pojedyncze, grupowe, jednostronne, dwustronne)

– urządzenia pomiarowe

– przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,

– stopień napełnienia

– urządzenia bezpieczeństwa

– przeładunek grawitacyjny, przeładunek wymuszony (ciśnieniowy), przeładunek w obiegu zamkniętym,

– uziemienie

– wymagania dotyczące obsługującego urządzenia (nalewaki)
8) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności:

– świadectw dopuszczenia,

– znaków dopuszczenia,

– oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz

– umieszczania nalepek ostrzegawczych
9) elementy BHP, p.poż i procedur awaryjnych oraz udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia Translog Szczecin
Zapraszamy do skorzystania z Naszych usług.
Close Menu