Szkolenia ADR

Szkolenia dokształcające kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne obejmują następujące rodzaje kursów:

 

 Zadzwoń:  697-038-373 lub 601-406-070  dowiedz się i zapisz na jeden z Naszych kursów. 

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:
1) ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
3) ukończyła odpowiednie szkolenia ADR:
a) początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
b) doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
4) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący

EGZAMIN    egzamin

Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia ADR przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją”, powołaną przez marszałka województwa, w której skład wchodzą:

1) przewodniczący komisji – przedstawiciel marszałka województwa;
2) członek komisji – przedstawiciel organizacji o zasięgu ogólnopolskim zrzeszającej przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe lub kierowców albo przedstawiciel ośrodka szkolenia ADR prowadzącego kurs.

Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystępować do egzaminów poprawkowych.

Wykaz kierowców zawiera następujące dane tych osób:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) miejsce zamieszkania kierowcy;
5) zakres przeprowadzonego egzaminu.

Marszałek województwa na podstawie protokołu sporządzonego przez przewodniczącego komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wydaje kierowcy zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania kierowcy.
Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem ozytywnym egzaminu.

WTÓRNIK

W przypadku utraty zaświadczenia ADR, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, marszałek województwa wydaje wtórnik zaświadczenia ADR. Wtórnik zaświadczenia ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika.

PRZEDŁUŻENIE UPRAWNIEŃ
W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR, wydając nowe zaświadczenie ADR. Nowe zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika.

Opis zaświadczenia:

– blankiet wykonany jest z tworzywa sztucznego,
– wymiar zgodny z ISO 7810:2003 ID-1,
– tło giloszowe, napisy w kolorze czarnym,
– blankiet posiada hologram,
– blankiet posiada MLI w okienku położonym w prawym dolnym rogu karty z obrazem czytelnym
od strony 1,
– blankiet posiada elementy wykonane farbą widoczną w świetle UV

Sposób wypełniania zaświadczenia:
– pod znakiem „PL” umieszcza się kolorową fotografię kierowcy
– w następujących punktach zamieszcza się następujące dane:
1. seria i numer (niepowtarzalny i ciągły) zaświadczenia
2. nazwisko kierowcy
3. imię (imiona) kierowcy
4. datę urodzenia kierowcy w formacie „dd/mm/rrrr”
5. obywatelstwo kierowcy
6. wzór podpisu kierowcy
7. organ wydający zaświadczenie
8. w miejscu oznaczonym „*” – termin ważności zaświadczenia w formacie „dd/mm/rrrr”
9. klasę (klasy) lub numer (numery) UN
10. klasę (klasy) lub numer (numery) UN

Szkolenia Translog Szczecin
Zapraszamy serdecznie do skorzysania z naszychg usług.
Close Menu