Szkolenia Taxi

Szkolenia Taxi skierowane są dla osób, które wykonują przewozy taksówkami

  Zadzwoń:  697-038-373 lub 601-406-070  

1. Opłata za udział w szkoleniu

300 zł

+ 100 zł – opłata za EGZAMIN ( wpłata na konto Urzędu Miasta )

2. Termin szkolenia

3. Uczestnik uzyskuje uprawnienia

ZAŚWIADCZENIE ADR – wydawane jest przez Urząd Marszałkowski po zdanym egzaminie

4. Podczas kursu

Uczestnik szkolenia otrzymuje pakiet edukacyjny ułatwiający przebieg szkolenia i przygotowanie się do egzaminu kwalifikacyjnego + poczęstunki w przerwach

Program szkolenia obejmuje:

Program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką obejmuje:

  • zagadnienia z topografii miasta Szczecina
  • przepisy prawa miejscowego (Uchwała w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina i Uchwała w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek)

Szkolenie odbywa się:

  • w grupach seminaryjnych 10-15 osobowych
  • w godzinach przedwieczornych od 16:00 przez cztery kolejne dni

 

Urząd Miasta Szczecin informuje, że egzaminy w zakresie wykonywania przewozu osób taksówką w roku 2019 odbywać się będą w terminach:

  • 6 lutego,
  • 10 kwietnia,
  • 12 czerwca,
  • 4 września,
  • 16 października
  • 11 grudnia

o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 – sala sesyjna (lewe skrzydło budynku).

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu, nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu składają wniosek (BOI-82) wraz z wymaganymi załącznikami w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin – sala 62 (prawe skrzydło budynku).

Opłatę za egzamin uiszcza się podczas składania wniosku albo wcześniej na konto bankowe tut. Urzędu Nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 .

 

Załącznik  do Uchwały Rady Miasta Szczecin

Wzór zaświadczenia

 

(papier twardy – format: DIN A4)

…………………………………………..

Oznaczenie jednostki przeprowadzającej szkolenie

ZAŚWIADCZENIE Nr …………

Niniejszym stwierdza się, że:

Pan/i ………………………………………. urodzony(a) dnia ……………… w ……………………

w dniu ……………… ukończył(a) szkolenie z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie miasta Szczecina

                                                                                                                                 …………………………………

(podpis i pieczęć kierownika jednostki szkolącej)

i uzyskał(a) wynik pozytywny z egzaminu dnia ………………………Szczecin, dnia …………………

……………………………………………..

  (podpis i pieczęć przewodniczącego komisji egzaminacyjnej)

Close Menu